මතුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය දෙවන වාර පරීෂක්ණය 2019 (13 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය II

මතුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය  දෙවන වාර පරීෂක්ණය 2019 (13 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு BS_G13_SM_PII_T2_2018.pdf ஐ சொடுக்குக