මතුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 2019 (13 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය I සහ උත්තර

මතුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 2019 (13 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය I සහ උත්තර

Click Bio_G13_SM_PIAns_T1_2019.pdf link to view the file.