මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වාර පරීක්ෂණය 2018(13 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය I

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Log_G13_SM_PI_T1_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වාර පරීක්ෂණය 2018(13 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය I