පළමු වාර පරීක්ෂණය 2018 (13 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය II

Click Dra_G13_SM_PII_T1_2018.pdf link to view the file.

 පළමු වාර පරීක්ෂණය 2018 (13 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය II