මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2019 (13 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Dra_G13_SM_PII_TII_2019.pdf ஐ சொடுக்குக

මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2019 (13 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය II