මිනුවන්ගොඩ කලාපය තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 (12 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍ර II

මිනුවන්ගොඩ කලාපය  තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 (12 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍ර II

Click Phy_G12_SM_PII_TIII_2018.pdf link to view the file.