මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 (12 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍ර I සහ උත්තර

මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය පළමු වාර පරීක්ෂණය 2018 (12 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍ර I සහ උත්තර

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Econ_G12_SM_PI Ans_TIII_2018.pdf ஐ சொடுக்குக