මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය ‌තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 (12 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍ර II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Dra_G12_SM_PII_TIII_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 (12 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍ර II