මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය ‌තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 (12 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍ර II

Click Dra_G12_SM_PII_TIII_2018.pdf link to view the file.

මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 (12 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍ර II