කාර්ය පත්‍රිකා - විද්‍යා විෂය ඒකක සංවර්ධන වැඩසටහන, මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය

කාර්ය පත්‍රිකා - විද්‍යා විෂය ඒකක සංවර්ධන වැඩසටහන, මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Lesson 18.pdf ஐ சொடுக்குக