අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 කතෝලික ධර්මය I,II

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 කතෝලික ධර්මය I,II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sol_cath_pp_I,II_2016 (2).PDF ஐ சொடுக்குக