ප්‍රශ්න පත්‍රය I/II - 2018

ප්‍රශ්න පත්‍රය I/II - 2018 

Click Sal_phy_I,II_pp_2018.PDF link to view the file.