தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களின் இயல்புகள்

Click tal_bio_cp_4.5.2.pdf link to view the file.

தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களின் இயல்புகள்