தரை வாழ்க்கைக்காகத் தாவரங்கள் காட்டும் இசைவாக்கத்தைத் தொடர்புபடுத்த வாழ்க்கை வட்டத்தின் போக்குகள்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_bio_cp_4.4.1.pdf ஐ சொடுக்குக

தரை வாழ்க்கைக்காகத் தாவரங்கள் காட்டும் இசைவாக்கத்தைத் தொடர்புபடுத்த வாழ்க்கை வட்டத்தின் போக்குகள்