தரை வாழ்க்கைக்காகத் தாவரங்கள் காட்டும் இசைவாக்கத்தைத் தொடர்புபடுத்த வாழ்க்கை வட்டத்தின் போக்குகள்

Click tal_bio_cp_4.4.1.pdf link to view the file.

தரை வாழ்க்கைக்காகத் தாவரங்கள் காட்டும் இசைவாக்கத்தைத் தொடர்புபடுத்த வாழ்க்கை வட்டத்தின் போக்குகள்