உரிய இழையத்தினூடாக கொண்டு செல்லப்படும் பதார்த்தங்கள்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_bio_cp_4.2_4.pdf ஐ சொடுக்குக

உரிய இழையத்தினூடாக கொண்டு செல்லப்படும் பதார்த்தங்கள்