வெவ்வேறு வகையான தாவர இழையங்களின் கட்டமைப்பும் அவற்றின் தொழில்களும்

Click tal_bio_cp_4.1.pdf link to view the file.

வெவ்வேறு வகையான தாவர இழையங்களின் கட்டமைப்பும் அவற்றின் தொழில்களும்