இயற்கை தேர்வு முறையில் அமைந்த உயிருற்பத்தி

Click tal_bio_cp_3.1.1 .pdf link to view the file.

இயற்கை தேர்வு முறையில் அமைந்த உயிருற்பத்தி