ஒளித்தொகுப்பு சக்தி பதிக்கும் செய்முறை

Click tal_bio_cp_2.4.3.pdf link to view the file.

ஒளித்தொகுப்பு சக்தி பதிக்கும் செய்முறை