உயிர்வாழ்கைக்கு அவசியமான நீரின் பௌதீகஇ இராசயன இயல்புகள்

Click tal_bio_cp_2.1.2.pdf link to view the file.

உயிர்வாழ்கைக்கு அவசியமான நீரின் பௌதீகஇ இராசயன இயல்புகள்