පානදුර බාලිකා මහා විද්‍යාලය, පානදුර - පළමු වාර පරීක්ෂණය 1 -2018 ( 12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு 12 ඉතිහාසය පළමුවාරය_ඉන්දියා 1 කොටස.pdf ஐ சொடுக்குக

පානදුර බාලිකා මහා විද්‍යාලය, පානදුර - පළමු වාර පරීක්ෂණය 1 -2018 ( 12 ශ්‍රේණිය)