පානදුර බාලිකා මහා විද්‍යාලය, පානදුර - පළමු වාර පරීක්ෂණය 11 -2018 ( 13 ශ්‍රේණිය)

පානදුර බාලිකා මහා විද්‍යාලය, පානදුර - පළමු වාර පරීක්ෂණය 11 -2018 ( 13 ශ්‍රේණිය)