පානදුර බාලිකා මහා විද්‍යාලය, පානදුර - පළමු වාර පරීක්ෂණය 1 -2018 ( 12 ශ්‍රේණිය)

පානදුර බාලිකා මහා විද්‍යාලය, පානදුර - පළමු වාර පරීක්ෂණය 1 -2018 ( 12 ශ්‍රේණිය)