ප්‍රශ්න පත්‍රය I/II - 2018 ලංකාවෙ ඈත ඉතිහාසය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sal_His_I_pp_2018.PDF ஐ சொடுக்குக

ලංකාවෙ ඈත ඉතිහාසය