மின் ஆவணப்படுத்தலும் சுருக்கெழுத்தும்-பகுதி-1&2-2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Tol_Ele_pp_I,II_2016.PDF ஐ சொடுக்குக

மின் ஆவணப்படுத்தலும் சுருக்கெழுத்தும்-பகுதி-1&2-2016