க.பொ.த உயர்தரம் மாதிரி வினாத்தாள்கள் பாகம்-3-2019 (பரீட்சைகள் திணைக்களம்)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு TVolume_3.pdf ஐ சொடுக்குக

க.பொ.த உயர்தரம் மாதிரி வினாத்தாள்கள் பாகம்-3-2019 (பரீட்சைகள் திணைக்களம்)