ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2019

Click 31-Business_Statistics_S.pdf link to view the file.