2.2 පදවල චින්තන නියම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරයි

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு logic_2_2.pdf ஐ சொடுக்குக

පදවලචින්තන නියම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරයි