2.2 පදවල චින්තන නියම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරයි

Click logic_2_2.pdf link to view the file.

පදවලචින්තන නියම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරයි