දෛශික ආකලනය හා විභේදනය

දෛශික ආකලනය හා විභේදනය

Click physics_1_5_M.pdf link to view the file.