අදාළ මිනුමේ දෝෂය අවම වන පරිදි ගැළපෙන මිනුම් උපකරණය තෝරාගෙන මිනුම් නිවැරදිව ලබා ගැනීම (අභ්‍යාස)

අදාළ මිනුමේ දෝෂය අවම වන පරිදි ගැළපෙන මිනුම් උපකරණය තෝරාගෙන මිනුම් නැවැරදිව ලබා ගනියි  (අභ්‍යාස)

Click physics_1_4_Question_M.pdf link to view the file.