අදාළ මිනුමේ දෝෂය අවම වන පරිදි ගැළපෙන මිනුම් නිවැරදිව ලබා ගැනීමඋපකරණය තෝරාගෙන මිනුම්

අදාළ මිනුමේ දෝෂය අවම වන පරිදි ගැළපෙන මිනුම් උපකරණය තෝරාගෙන මිනුම් නැවැරදිව ලබා ගනියි

Click Physics_1_4_M.pdf link to view the file.