මාන භාවිතා කර භෞතික රාශි

මාන භාවිතා කර භෞතික රාශි විමසා බලයි

Click Physics_1_3_M.pdf link to view the file.