මාන භාවිතා කර භෞතික රාශි (පිළිතුරු)

මාන භාවිතා කර භෞතික රාශි විමසා බලයි (පිළිතුරු)

Click Physics_1_3_Answers.pdf link to view the file.