දෛනික අවශ්‍යතා හා විද්‍යාත්මක කටයුතු වලදී භෞතික රාශි සහ උචිත ඒකක

දෛනික අවශ්‍යතා හා විද්‍යාත්මක කටයුතු වලදී භෞතික රාශි සහ උචිත ඒකක භාවිතා කරයි

Click physics_1_2_M.pdf link to view the file.