දෛනික අවශ්‍යතා හා විද්‍යාත්මක කටයුතු වලදී භෞතික රාශි සහ උචිත ඒකක(අභ්‍යාස)

දෛනික අවශ්‍යතා හා විද්‍යාත්මක කටයුතු වලදී භෞතික රාශි සහ උචිත ඒකක භාවිතා කරයි  (අභ්‍යාස)

Click physics_1_2_activity_MM.pdf link to view the file.