භෞතික විද්‍යාවේ විෂය පථය සහ ගවේෂණය සඳහා විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය භාවිතය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Physics_1_1_M.pdf ஐ சொடுக்குக

භෞතික විද්‍යාවේ විෂය පථය සහ ගවේෂණය සඳහා විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය භාවිතය