පළමු වාර පරීක්ෂණය (සබරගමු පළාත)

පළමු වාර පරීක්ෂණය (සබරගමු පළාත)

Click sg7_islam_1st_tp_sbaragamu_1_2018.pdf link to view the file.