2ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018 II(சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

2ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018  II(சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

Click sg11_health_2nd_tp_sbaragamu_2_2018.pdf link to view the file.