2ஆம் தவணைப் பரீட்சை புள்ளித்திட்டம்-2018 (சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

2ஆம் தவணைப் பரீட்சை புள்ளித்திட்டம்-2018  (சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

Click sg11_sin_2nd_tp_sbaragamu_3_2018.pdf link to view the file.