2ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018 I(சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

2ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018  I(சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

Click sg11_sin_2nd_tp_sbaragamu_1_2018.pdf link to view the file.