2ஆம் தவணைப் பரீட்சை புள்ளித்திட்டம்-2018 (சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

2ஆம் தவணைப் பரீட்சை புள்ளித்திட்டம்-2018  (சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_Tamil_2nd_tp_sbaragamu_ans_2018.pdf ஐ சொடுக்குக