2ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018 II (சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

2ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018 II (சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

Click sg11_maths_2nd_tp_sbaragamu_2_2018.pdf link to view the file.