2ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018(சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

2ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018(சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

Click sg11_catholic_2nd_tp_sbaragamu_1_2018.pdf link to view the file.