2ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018 (சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

Click sg11_shivnari_2nd_tp_sbaragamu_1_2018.pdf link to view the file.

2ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018  (சப்பிரகமுவ மாகாணம்)