1ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018 (சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

1ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018  (சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

Click sg11_tamilLit_1st_tp_sbaragamu_1_2018.pdf link to view the file.