1ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018 III(சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

1ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018  III(சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

Click sg11_tamil_1st_tp_sbaragamu_3_2018.pdf link to view the file.