1ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018 I(சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

1ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018  I(சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_tamil_1st_tp_sbaragamu_1_2018.pdf ஐ சொடுக்குக