1ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018 II (சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

1ஆம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்-2018  II (சப்பிரகமுவ மாகாணம்)

Click sg11_science_1st_tp_sbaragamu_2_2018.pdf link to view the file.