දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 පිළිතුරු පත්‍රය( සබරගමු පළාත)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_ent_2nd_tp_sbaragamu_ans_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

දෙවන  වාර පරීක්ෂණය 2018 

පිළිතුරු පත්‍රය

( සබරගමු පළාත)